Meklēšanas rezultāti ""

Aktualitātes  Tehnoloģijas  Vēsture  
0
0
Годами в одной постели, повернувшись каждый на бок. Почему в браке исчезает секс?
Aktualitātes  Tehnoloģijas  Vēsture  
0
1
For years in one bed, turned back to back. Why does sex disappear in marriage?
Tehnoloģijas  Aktualitātes  Vēsture  
0
15
Gadiem vienā gultā, pagriezušies katrs uz saviem sāniem. Kāpēc laulībā pazūd sekss?
Aktualitātes  
0
1
Причины, по которым мы говорим нет сексу и как от них избавиться
Aktualitātes  
0
3
Reasons why we say ”no” to sex and how to get rid of them
Aktualitātes  
0
15
Iemesli, kāpēc sakām seksam “nē”, un kā no tiem atbrīvoties
Aktualitātes  
0
2
Возлюбленные за пределами тридцати девяти земель – каковы отношения на расстоянии?
Aktualitātes  
0
3
Beloved beyond thirty-nine lands – what is a relationship from a distance?
Aktualitātes  
0
20
Mīļotais aiz trejdeviņām zemēm – kādas ir attiecības no attāluma?
Padomi  
0
5
Секреты секс-богини для жарких летних ночей
Padomi  
0
4
Sex goddess secrets for hot summer nights
Padomi  
0
22
Seksa dievietes noslēpumi karstajām vasaras naktīm

VIP sludinājumi

0

Dzīvoja reiz 3 vecmeitas…. krietni jau gados… un visas vēl jaunavas. Bet dikti, dikti gribējās viņām uz mūža beigām uzzināt, kas tad tai seksā tāds ir.

Tā nu bija sagadījies, ka kaimiņos viņām mita vecpuisis… tieši īstajos gados. Vecmeitas izlēma, ka viņš varētu būt īstais. Nopirka polšu un gāja runāties. Bet vecpuisis saka – nekā nebija, par vienu polšu neesmu ar mieru! No katras pa vienam! Un jāierodas nevis visām kopā, bet atsevišķi. Neko darīt, jāpiekrīt vien ir vecmeitām, citādi… paliks vēl gribot.

Pienāca lielā diena un iet pirmā vecmeita pie vecpuiša. Abas pārējās, protams, nespēj nociesties un iet aiz durvīm klausīties. Nekas nenotiek. Klusums… klusums… pēkšņi atskan briesmīgs troksnis.. it kā sistu kādu, un tas bēgtu.

Pirmā vecmeita iznāk ārā, abas pārējās viena caur otru prasa:

-Vai tad nekas nenotika?

-Notika, notika viss…

-Un kas tas par troksni drausmīgu tur bija? Vai tad tāds ir sekss?

– Ta’ nē jau! Tas jau pēc tam bij, es tur palēkāju.

– Aiz kam tad tu lēkāji?!

-Nu…. vecais iebāza iekšā ta-a-adu (milzīgu), bet ārā izvilka šitādu te (maziņu)… Gribēju izkratīt ārā to daļu, kas manī palika.

0

Sieva mazgā grīdu, pakaļa gaisā. Vīrs iet garām, bet netiek. Vīrs saka:

– Pavāc malā savu kombainu!

Nu sieva dusmīga, domā – gan atriebsies par tādiem izteicieniem.

Pienāk vakars, abi guļ. Vīrs tāds nemierīgs, sāk čamdīties šur un tur… sieva dusmīga:

– Dēļ vienas vārpiņas es nedarbināšu savu kombainu, pagriezies pret sienu un izkul ar roku…

0

Жена моет пол, задница в воздухе. Мужчина проходит, но не проходит. Мужчина говорит:

– Отложите комбайн!

Ну жена злится, думает – за такие выражения отомстит.

Наступает вечер, они оба спят. Муж такой беспокойный, тут и там начинает щебетать … жена сердится:

– За один шип комбайном не прогоню, к стене повернусь и рукой выбью

0

Жили-были 3 девицы … ну годами … и все девственницы. Но диктаторы, диктаторы хотели, чтобы они всю оставшуюся жизнь знали, какой она была в сексе.

Так получилось, что по соседству с ними жил старик … как раз в нужные годы. Акушерка решила, что он может быть правильным. Купил шест и поехал разговаривать. Но старик говорит – ничего не было, мне одна шеста не устраивает! По одному! И не все должны собираться вместе, а по отдельности. Делать нечего, соглашайся только бабушками, а то … так и останешься.

Настал великий день, и первая дева отправилась к холостяку. Двое других, конечно, терпеть не могут и идут за дверь, чтобы послушать. Ничего не произошло. Тишина … тишина … внезапно раздается ужасный шум … как будто вы ударили кого-то, и он убежал бы.

Выходит первая дева, двое других друг через друга требуют:

-Тогда ничего не произошло?

-Было, все случилось …

-А что такого ужасного было в шуме? Тогда это секс?

– Еще нет! Именно после этого я прыгнул туда.

– За кем прыгнул ?!

-Ну …. старик вложил та-а-аду (огромную) внутрь, а вот такую ​​маленькую вытащил … Я хотел вытряхнуть ту часть, которая во мне осталась.

0

His wife washes the floor, ass in the air. The man passes but does not. The man says:

– Set aside your combine!

Well, the wife is angry, she thinks – she will take revenge for such expressions.

The evening is coming, they are both asleep. The husband is so restless, starts chirping here and there … wife angry:

– For one spike I won’t run my combine, turn against the wall and knock out by hand

0

Once upon a time, there lived 3 maidens … well over the years … and all the virgins. But dictators, dictators wanted them to know for the rest of their lives what she was like in sex.

It so happened that an old man lived next door to them … just in the right years. The midwife decided he could be the right one. Bought a pole and went to talk. But the old man says – there was nothing, I’m not comfortable with one pole! One by one! And not everyone should come together, but separately. Nothing to do, agree only to be grandmothers, otherwise … will remain wanting.

The big day came and the first maiden went to the bachelor. The other two, of course, can’t stand it and go behind the door to listen. Nothing happens. Silence … silence … suddenly a terrible noise is heard … as if you were hitting someone and it would run away.

The first maiden comes out, the other two through each other demanding:

-Then nothing happened?

-It happened, everything happened …

-And what was that terrible about the noise? Is that sex then?

– It’s not already! It was after that, I jumped there.

– Behind whom did you jump ?!

-Well …. the old man put huuu-ge (huge) inside me, but he pulled out such a small one here … I wanted to shake out the part that was left in me.

0

– Vecmāmiņ, es nevaru runāt, jo atrodos konferencē Londonā.

– Es uzspļauju! Tu gurķus ņēmi? Lai vakarā visas burkas būtu vietā!

0

Iet divi igauņi ārzemēs gar porno kinoteātri. Viens no igauņu bāliņiem saka:

– Klausies, ieejam.

– Nu ko tu! Naudu tērēt! Tāpat mēs neko nesapratīsim!

0

– Бабушка, я не могу говорить, потому что нахожусь на конференции в Лондоне.
– Я плюю! Вы взяли огурцы? Пусть вечером все баночки будут на своих местах!

0

Ездили два эстонца за границу по порно-кинотеатру. Один из эстонских школьников говорит:

– Слушай, пошли.

– Хорошо ты! Тратить деньги! И мы ничего не поймем!

0

Went two Estonians abroad along the porn cinema. One of the Estonian pupils says:

– Listen, let’s go.

– Well, you! Spend money! Nor will we understand anything!

0

– Grandma, I cannot speak because I am at a conference in London.
– I’m spitting! Did you take the cucumbers? Let all the jars be in place in the evening!